Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Đinh Hợi [丁亥]
Mệnh : ốc Thượng Thổ
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Qúy Hợi [亥]
Mệnh : Đại Hải Thủy
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Thổ - Mệnh người khác: Âm Thủy => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Đinh - Thiên can người khácQúy => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi bạn: Hợi - Địa chi người khác: Hợi => Tam hình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khôn - Cung phi người khác: Đoài => Thiên Y (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Kim => Tương Sinh tốt