Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Bính Dần [丙寅]
Mệnh : Lô Trung Hỏa
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Tân Tỵ [辛巳]
Mệnh : Bạch Lạp Kim
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Hỏa  - Mệnh vợ: Âm Kim => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Bính - Thiên can vợTân => Tương hợp rất hợp
Về Địa chi
Địa chi chồng: Dần - Địa chi vợ: Tỵ => Lục hại
Về Cung phi
Cung chồng: Khôn - Cung vợ: Đoài => Thiên Y (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thổ - Niên mệnh vợ: Kim => Tương Sinh tốt