Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Đinh Sửu [丁丑]
Mệnh : Giản Hạ Thủy
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Tân Tỵ [辛巳]
Mệnh : Bạch Lạp Kim
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn:  Âm Thủy - Mệnh người khác: Âm Kim => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Đinh - Thiên can người khácTân => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Sửu - Địa chi người khác: Tỵ => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Chấn - Cung phi người khác: Đoài => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Mộc - Niên mệnh người khác: Kim => Tương Khắc