Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Kỷ Mùi [己未]
Mệnh : Thiên Thượng Hỏa
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Kỷ Tỵ [己巳]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Hỏa - Mệnh người khác: Âm Mộc => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Kỷ - Thiên can người khácKỷ => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Mùi - Địa chi người khác: Tỵ => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Chấn - Cung phi người khác: Tốn => Phúc Đức (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Mộc - Niên mệnh người khác: Mộc => Bình